Beschermingsplan en nulmeting Burgemeester Brouwerplantsoen en Plantsoen West bij het gemeentehuis van Amersfoort

 

Voor de (deels monumentale) bomen in het Burgemeester Brouwerplantsoen en Plantsoen West, waar het festival Lepeltje Lepeltje zou plaatsvinden, is een beschermingsplan gemaakt. Hiervoor is eerst een nulmeting gedaan, waarbij de bomen visueel beoordeeld zijn en de bodem onderzocht middels bodemprofielen, grondboringen en veel metingen van de mate van verdichting van de bodem. Hieruit blijkt dat de bodem in zijn algemeenheid weinig voedingsrijk is en vrij zwaar verdicht. Specifiek voor het Festival Lepeltje Lepeltje 2017 zijn beschermende randvoorwaarden opgesteld voor de bomen. Geconcludeerd kan worden dat het park niet geschikt is als festivalterrein omdat over vrijwel de gehele oppervlakte bomen aanwezig zijn die met hun kronen nauwelijks open ruimtes vrij laten.

 

Het gebruik van het plantsoen als festivalterrein combineert twee tegenstrijdige functies: een park waar bomen de mogelijkheid hebben om groot te worden en zich kunnen etaleren, en een evenementenruimte. Om hierbij de levensvatbaarheid van het park te behouden zullen verregaande beschermende maatregelen getroffen moeten worden, met name binnen de kroonprojecties van bomen.

Boom- en standplaats onderzoek gemeente Edam-Volendam

 

In de gemeente Edam-Voldendam staan langs het Groenland en het Nieuwe Vaartje, aan de rand van een grasberm, een aantal bomen van sterk wisselende kwaliteit. Daar het volledig vervangen van de huidige beplanting voor de buurt geen optie was, is op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de slechtste bomen in te boeten en de standplaats van de te handhaven en nieuw aan te planten bomen te verbeteren. Ook vragen betreffende de geschiktheid van de huidige boomsoort op deze locatie moesten worden beantwoord. Bij het onderzoeken van de bodem zijn bodemprofielen gegraven en grondboringen gedaan om de bodemopbouw, beworteling en kwaliteit van de beworteling te beoordelen. Om de voedingstoestand en de biologische activiteit van de berm te bepalen is een grondmonster genomen, dat in een laboratorium is geanalyseerd. Daarnaast is getracht de historie van de groeiplaats, en met name van de grasberm en haar beschoeiing, te achterhalen.

Boomonderzoek en –beschermingsadvies bij

gescheiden riolerings- en regenwaterstelsel in Bergen N.H.

 

De gemeente Bergen (N.H.) was al bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van een gescheiden riolerings- en regenwaterstelsel, en een betere algehele drooglegging van een aantal wijken in Bergen. Een technische bureau had de opdracht gekregen een ideaalprofiel te maken voor de afwatering, zonder in eerste instantie rekening te houden met de bomen. Daarna zijn alle bomen die vermoedelijk in de problemen zouden komen, in kaart gebracht. Onze opdracht was om van al deze bomen de kwaliteit te bekijken, en naar mogelijke oplossingen te zoeken voor de knelpunten. Hierbij was de vraag in hoeverre het sparen van een boom ook realistisch is gezien de kwaliteit van de boom en (het doel van) de huidige plannen, namelijk een betere ontwatering van de bodem.

Interim boomdeskundige voor stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam

 

Daar stadsdeel de Baarsje moeite had een vacature te vervullen voor een groendeskundige ambtenaar die ook kennis van bomen had, ben ik als freelance interim aangesteld. Mijn naam was bekend van de vele jaren dat door mij een second opinion was gegeven voor bomen die jaarlijks (door een ander bedrijf) werden afgekeurd (vanaf 1995). Hierdoor kon het stadsdeel beter onderbouwd een kapvergunning opstellen, en de (straat)bomen die met een niet al te grote ingreep nog minimaal vijf jaar te handhaven waren, laten behandelen. Mijn opdracht was om achterstanden in de kapaanvragen weg te werken, een deel van de stadsdeelbomen te beoordelen, bodemverbeteringsprojecten te zoeken, de jaarlijkse inboetlijst samen te stellen etc.. Uitgevoerde snoeiwerkzaamheden zijn gecontroleerd, de aanleg van fietspaden en nieuwe rioleringen langs boombeplantingen begeleid (zonodig omgeleid), verplantingsonderzoeken gedaan, beheerplannen opgesteld voor straatbeplantingen (bv. fasegewijs vervangen van een populierenbeplanting). Kortom: vliegende keep op alle terreinen van de boomverzorging in het stadsdeel.

Groot Onderhoud Sarphatipark te Amsterdam


Na een langdurige onenigheid van het stadsdeel met de bewoners betreffende de renovatie van het Sarphatipark, heeft toenmalig stadsdeel de Pijp mij aangewezen als boomdeskundige om de verbetering van het park te begeleiden. Samen met een groencollega, ambtenaren en bewoners is een groot onderhoudsplan opgesteld, inclusief een bestek en beplantingslijsten. Voor het eerst in de geschiedenis van de parkenrenovatie van Amsterdam werden, op mijn aandringen, de grondwerkzaamheden in dit park op veenachtige bodem zomers onder droge omstandigheden uitgevoerd, met kleine graafmachines op rupsbanden en vrijwel permanent toezicht. De bomen van het park zijn door ons bedrijf gesnoeid. Daarnaast waren er gedurende de gehele groot onderhoudsperiode tweewekelijks directievergaderingen met projectleider, rood- en groendeskundigen en bewoners. Verder is het beheer van het park veilig gesteld door het schrijven van een beheerplan door ons bedrijf met achterin een fool-proof jaarschema waarin de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden staan aangegeven. Naderhand zijn de attentiebomen door ons jaarlijks gecontroleerd en waar nodig is met passende maatregelen ingegrepen.

Groendirecite Holland Boomverzorging Groendirecite Holland Boombeheer

Laatste Nieuws

Waarom niet uw geweld gestaakt, o menschdom, en, onaangeraakt het boomgewas gelaten; dat gauwloos, Gods bewegen weet en volgt, terwijl ‘t, aan u besteed, zou sterven, achter straten?


Lees verder...
bomenstichting