Vaktaal

Toezicht en directievoering

ETT European Tree Technician

BEA Boom Effect Analyse

VTA Visual Tree Assesment

Integrierte Baumanalyse IBA

Statisch Integrierte Anschätzung SIA

Boomtechnisch onderzoek

Kennis van groeiplaatsen

Financiële waarde-/schadebepaling van bomen

beëdigd boomtaxateur

 

 

Toezicht en directievoering « Terug

Het uitvoeren van werkzaamheden is meestal in bestekken vastgelegd. In veel gevallen zijn dit uitgebreide integrale bestekken, waarin diverse vakdisciplines terugkomen. Het gaat hierbij onder meer om wegenbouw, cultuurtechniek en beplantingen.

Ondanks dat de meeste voorwaarden voor een succesvolle uitvoering in bestekken worden vastgelegd, gebeurt het in de praktijk maar al te vaak dat juist bepaalde zaken rond beplantingen misgaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn bronbemaling waardoor bomen verdrogen, opslag onder bomen of schade aan bomen veroorzaakt door onachtzaamheid.

Groendirectie.holland heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van projecten waarin bomen een rol spelen. Gedurende de uitvoeringsperiode van het integrale bestek vervult onze toezichthouder, een European Tree Technician, een adviserende en controlerende rol. Hierdoor kunt u geldverslindende problemen, die op termijn kunnen ontstaan, vroegtijdig signaleren of voorkomen.

 

 

European Tree Technician « Terug

De European Tree Technician is een all round boomverzorgingsdeskundige, ook wel boomtechnisch adviseur genoemd. De European Tree Technician heeft kennis van de boom (soort, eigenschappen, eisen, conditie en veiligheid), de standplaats, ziekten en plagen. Daarnaast kan de Tree Technician met bestekken, offertes, plannen van aanpak en diverse contractvormen omgaan. In de praktijk is de Tree Technician de schakel tussen de opdrachtgever (boomeigenaar of beheerder) en uitvoerder (Treeworker of boomverzorger). Veronica van Amerongen is begin 2008 met glans geslaagd voor het ETT-examen.

 

 

BEA Boom Effect Analyse « Terug

 

De BEA is ontwikkeld door de Bomenstichting als modelbeoordeling van bomen die zeer waarschijnlijk in de knel komen bij bouw en/of aanleg. Om projectvertragingen te voorkomen is het van belang al in een vroeg stadium van planvorming rekening te houden met het mogelijke nadelige effect op bomen. Dan kunnen tijdig maatregelen genomen worden om de nadelige effecten, onnodige claims of vertragingen in de werkzaamheden te voorkomen. 
In een BEA wordt de kwaliteit van de houtopstand beoordeeld en bekeken, of ze op deze locatie duurzaam behouden kunnen worden. In een BEA staat duidelijk aangegeven wat de gevolgen voor de bomen zijn, eventuele alternatieven, conclusies en aanbevelingen. Vervolgens wordt er een boomwerkplan opgesteld voor betrokkenen, waarbij de voorgeschreven randvoorwaarden in acht genomen dienen te worden om een actieve begeleiding en bescherming van de bomen mogelijk te maken.

 

 

VTA-methode « Terug

 

De VTA-methode (Mattheck & Breloer,1995) staat voor Visual Tree Assesment, ofwel het beoordelen van een boom op basis van visueel waarneembare kenmerken, de ‘lichaamskenmerken’ van een boom. Dit betreft zowel biologische als mechanische symptomen. Het is de methode die op dit moment in Nederland het meest gebruikt wordt bij een algemene beoordeling van bomen.

 

 

IBA-methode « Terug

 

De IBA-methode is ontwikkeld door de schimmeldeskundigen Reinartz & Schlag (1996) en staat voor Integrierte Baumanalyse. Een belangrijk onderdeel van deze methode is de kennis van de biologie van houtrot. Met name voor wortelrot en stamrot worden bruikbare handvatten gegeven.

 

 

SIA-methode « Terug

 

De SIA-methode (Wessoly, 1995, 1996) is een nadere invulling van de IBA-methode en staat voor Statisch Integrierte Anschätzung. Het omvat beoordelingscriteria voor de stabiliteit en breukgevoeligheid van bomen. De criteria die door de SIA worden gegeven voor de restwanddikte van een holle stam zijn onderbouwd door ruim tweeduizend trekproeven. Hieruit blijkt onder andere dat een dikkere, statische boom een relatief minder grote restwanddikte nodig heeft dan een dunne, beweeglijkere boom.

 

 

Boomtechnisch onderzoek « Terug

Als bij de visuele controle gebreken zijn geconstateerd dient in het kader van de verhoogde zorgplicht een nader onderzoek te worden ingesteld. Hiermee kunnen de veiligheidsproblemen beoordeeld worden en door tijdig handelen kunnen veiligheidsrisico’s afdoende worden geminimaliseerd. Dit betreft: stabiliteitsonderzoek, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, groeiplaatsonderzoek.

 

 

Kennis van groeiplaatsen « Terug

 

Een verminderde conditie van een boom kan verschillende oorzaken hebben. Vele hiervan hebben te maken met de groeiplaats van de boom. Om maatregelen te kunnnen treffen die de conditie van de boom kunnen verbeteren, moet men precies weten wat er aan de hand is. Daarvoor is een groeiplaatsonderzoek noodzakelijk. Dit betreft bodem- en bewortelingsonderzoek, grondonderzoek en eventueel bladanalyse.

 

 

Financiële waarde-/schadebepaling van bomen « Terug

Regelmatig worden bomen beschadigd door aanrijdingen, maaiwerk, vernielingen of bijvoorbeeld illegale houtkap. In een aantal gevallen is de schade zodanig dat de boom moet worden behandeld, gerooid of vervangen. Door inschakeling van een boomtaxateur kan de ontstane schade worden bepaald. Indien de veroorzaker bekend is, is het mogelijk om de financiële schade te verhalen.

 

 

boomtaxateur « Terug

Veronica van Amerongen is in 1994 beëdigd als boomtaxateur. Van 1994 tot 2013 is ze ook lid van de NVTB, de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. In 2004 is de beëdiging door de Kamer van Koophandel afgeschaft en luidt de officiële benaming ‘geregistreerde boomtaxateur’. Vanwege de uiterst conservatieve houding van de NVTB ten opzichte van vernieuwingen, als het toevoegen van de maatschappelijke waarde aan bomen, is zij uit de vereniging gestapt. Als onafhankelijk boomtaxateur kan zij een goed onderbouwde financiële waarde- en/of schadebepaling maken van bomen. De taxatie geschiedt op basis van de meest recente versie van de Richtlijnen NVTB. Wij hebben tevens ervaring in het optreden als getuige-deskundige in rechtszaken. Met het verhalen van boomschade kunt u onverwachte kostenposten voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenddirectie Holland vaktaal